Дотоодын баталгаа
Баталгаа гаргуулагчийн нэр:
Баталгаа гаргуулагчийн регистрийн дугаар:
Тендер шалгаруулалтын дугаар:
Баталгааны дугаар:

Дахин өөр текст оруул:

Оруулсан Captcha буруу байна.


“Дотоодын баталгаа” цэс нь баталгааг хүлээн авагч буюу үүрэг гүйцэтгүүлэгч /захиалагч/ талд зориулагдсан бөгөөд захиалагч тал нь энэхүү цэсийн тусламжтайгаар Голомт банкнаас гаргасан баталгааг шалгана.

Дараахь мэдээллийг оруулж баталгааг шалгана уу. Үүнд:
  • Баталгаа гаргуулагч буюу үүрэг гүйцэтгэгчийн нэр, регистрийн дугаар.
  • Баталгааг хүлээн авагч (захиалагч)-аас олгосон тендер шалгаруулалтын дугаар.
  • Голомт банкнаас олгосон баталгааны дугаар.
  • Зурган дээрх текст.
Мэдээллийг бүгдийг бүрэн гүйцэт, зөв оруулсны дараа “Шалгах” товчийг дарна уу.

Шалгах товчийг дарснаар баталгааны төлөв гарна. Баталгааны төлөв нь:
  • “Нээлттэй” -> Голомт банкнаас гаргасан баталгаа хүчин төгөлдөр байна.
  • “Хаалттай” -> Голомт банкнаас гаргасан баталгаа цуцлагдсан.